Strelitzia nicolai 'Bird of Paradis'Double planted. Approximately 2+ metres tall.

Strelitzia nicolai 'Bird of Paradise' 30cm pot.

$150.00Price